SEKURITI TAK DITUNTUT
Info WTD > Sekuriti Tak Dituntut

SEKURITI TAK DITUNTUT


  1. Sekuriti tak dituntut adalah terdiri daripada saham, bon dan lain-lain instrumen kewangan orang awam yang telah dipindahkan kepada Kerajaan atas nama Menteri Kewangan dan Akauntan Negara Malaysia berdasarkan Akta-akta yang berkuatkuasa. Walaupun sekuriti ini telah dipindahkan ke atas nama Menteri Kewangan atau Akauntan Negara Malaysia, rekod mengenai pemilik asal masih diselenggara oleh Kerajaan bagi tujuan memulangkan sekuriti/hasilnya kepada pemilik/warisnya di satu masa hadapan.


  2. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Akauntan Negara Malaysia merupakan pemegang amanah bagi sekuriti yang tak dituntut seperti termaktub di bawah Seksyen 14,Seksyen 29 dan Seksyen 30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA), Sekyen 65 Akta Pemegang Amanah 1949, Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah 1949 dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965.


  3. Kesemua terimaan dalam bentuk dividen, faedah dan hasil jualan sekuriti adalah diakrukan terlebih dahulu dalam rekod kepada pemilik sebelum wang tersebut diserah kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut. Wang yang diserah tersebut adalah tertakluk kepada Akta Wang Tak Dituntut 1965 dan pemilik/pengganti/warisnya boleh membuat tuntutan bila-bila masa kerana tiada had masa dikenakan.


Senarai Semak – Permohonan Bayaran Balik Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti di bawah Seksyen 14/29/30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat (Pindaan)(No.2) 1998

 Bil.  Dokumen / Panduan
1  Borang UMA-7 (Pin.1/2015)   Muat Turun  
2  Borang UMA-8S (Pin.1/2016)    Muat Turun  
3  Borang SPS (Pin.1/2015)   Muat Turun  
4  Senarai Semak (Pin.1/2018)   Muat Turun