PENGURUSAN WTD / KUASA / PERANAN PENDAFTAR WTD
Info Korporat > Pengurusan WTD / Kuasa / Peranan Pendaftar WTD

PENGURUSAN WTD / KUASA / PERANAN PENDAFTAR WTD


Pendaftar diberi kuasa untuk menjalankan kewajipan dan fungsi yang termaktub di Bahagian II, Akta Wang Tak Dituntut 1965 seperti berikut :

  1. Pemegang amanah terhadap WTD yang diserahkan oleh syarikat/firma.


  2. Membayar balik WTD kepada empunya WTD sekiranya berpuashati dengan permohonan tuntutan yang dikemukakan.


  3. Memeriksa buku, daftar, rekod atau dokumen syarikat/firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta.


  4. Mengesyorkan kenaan kompaun dan hukuman denda terhadap syarikat/firma yang gagal mematuhi peruntukan Akta.