MAKLUMAT SERAHAN
Info WTD > Maklumat Serahan

MAKLUMAT SERAHAN

Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menyelengggara dan menyimpan satu daftar bagi wang yang tidak dituntut sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.


  2. Menyerahkan wang beserta dengan daftar wang tak dituntut tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.


  3. Mengemukakan daftar wang tak dituntut bagi tujuan pewartaan.


Mulai tahun 2016, bayaran serahan WTD adalah melalui Online Banking.
Syarikat/firma perlu mengemukakan perkara berikut semasa membuat serahan WTD:

Prosedur serahan WTD 2018 (bagi tahun berakhir 31 Disember 2017) *Baharu*

Notis Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2018


 No.  Dokumen/Panduan PDF MS Word MS Excel
1 Notis Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2018 Muat Turun
2 Carta Alir Proses Serahan WTD Bagi Tahun 2018 Muat Turun
3 Garis Panduan Serahan WTD (Edisi 2018) Muat Turun
4 i. Borang Daftar Wang Tak Dituntut [ UMA-1 (Pin.1/2018) ] Muat Turun Muat Turun
ii. Panduan Mengisi Borang UMA-1 (Pin.1/2018) Muat Turun
5 i. Borang Serahan Wang Tak Dituntut [ UMA-4 (Pin.1/2018) ]   Muat Turun Muat Turun
ii. Panduan Mengisi Borang [ UMA-4 (Pin.1/2018) ] Muat Turun
6 i. Format Daftar WTD Dalam Softcopy Muat Turun
ii. Panduan Mengisi Daftar WTD Muat Turun
7 Senarai Semak Dokumen Serahan WTD Muat Turun Muat Turun