SOALAN LAZIM PEMERIKSAAN
Soalan Lazim > Pemeriksaan

SOALAN LAZIM PEMERIKSAAN


 1. Apakah kriteria yang digunakan oleh Pendaftar dalam pemilihan syarikat/firma untuk pemeriksaan di bawah seksyen 12 Akta WTD 1965?

  Pihak Pendaftar memilih secara rawak syarikat/firma yang tertakluk di bawah Seksyen 8 Akta WTD 1965 mengikut sektor yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan di bawah seksyen 12 Akta WTD 1965.


 2. Adakah syarikat/firma boleh memohon untuk penangguhan pemeriksaan di bawah seksyen 12 Akta WTD 1965?

  Syarikat/firma hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis kepada pendaftar dengan alasan yang munasabah. Walau bagaimanapun, keputusan kelulusan penangguhan adalah tertakluk di bawah budi bicara Pendaftar.


 3. Apakah bentuk tindakan yang boleh diambil terhadap syarikat/firma yang enggan memberi kerjasama kepada pihak Pendaftar bagi menjalankan pemeriksaan?

  Menurut seksyen 12 (4) Akta WTD 1965, sekiranya syarikat/firma atau pegawai syarikat/firma:

  1. Enggan/mengelak/menghalang dari menunjukkan dokumen

  2. Gagal membetulkan kesilapan yang dibangkitkan oleh Pendaftar; atau

  3. Menghalang/menyekat Pendaftar atau pegawai yang diberi kuasa untuk menjalankan pemeriksaan;


  Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi dari RM5,000.00 atau tiga (3) bulan penjara atau kedua-duanya sekali.


 4. Bilakah wang dalam pertelingkahan (moneys in dispute) di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atasnya tertakluk kepada Akta Wang Tak Dituntut 1965 ?

  Wang dalam simpanan entiti hanya menjadi wang tak dituntut sekiranya wang itu kena dibayar di sisi undang-undang tetapi masih tidak dibayar dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut peruntukan Akta. Wang dalam pertelingkahan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atasnya hanya akan menjadi kena bayar di sisi undang-undang apabila pertelingkahan tersebut selesai. Selepas itu, wang yang masih tidak dibayar kepada empunya selepas tempoh satu tahun atau satu tempoh masa yang lebih panjang sebagaimana diputuskan, akan menjadi sebagai wang tak dituntut.


 5. Bagaimanakah wang dalam akaun simpanan tetap yang mempunyai arahan pembaharuan automatik boleh menjadi wang tak dituntut ?

  Mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965, wang dalam kredit sesuatu akaun yang telah tidak dikendalikan oleh empunya dalam satu tempoh masa tidak kurang daripada tujuh tahun telah ditafsir sebagai wang tak dituntut.
  Pengeluaran arahan tetap oleh pemegang akaun boleh diterima oleh institusi kewangan sebagai urusan dikendalikan oleh empunya. Akan tetapi tindakan ke atas arahan tetap itu adalah diambil oleh institusi kewangan dan tindakan itu tidak boleh diterima sebagai urusan dikendalikan oleh empunya. Bagi tujuan perkiraan tempoh masa tujuh tahun sepertimana yang ditetapkan dalam Akta, ianya bermula dari tarikh arahan tetap terakhir yang dikeluarkan oleh pemegang akaun.


 6. Apa yang perlu dilakukan oleh entiti jika terdapat kesilapan di dalam Daftar Wang Tak Dituntut (UMA-3) selepas ianya diserahkan kepada Pendaftar ?

  Jika penyerahan wang tak dituntut itu telah diproses oleh Pendaftar, entiti itu boleh mengemukakan permohonan untuk menuntut balik wang yang tersilap dilaporkan atau keseluruhan penyerahan itu. Bagi membetulkan kesilapan yang berlaku, entiti perlu mengemukakan daftar UMA-3 yang baru.

  Sekiranya penyerahan tersebut masih belum diproses oleh Pendaftar, entiti berkenaan boleh memohon untuk mendapatkan semula daftar UMA-3 bersama cek bayarannya untuk tujuan pembatalan. Penyerahan UMA-3 yang baru perlu dikemukakan.


 7. Siapa yang berkuasa menandatangani borang UMA-3 dan UMA-4 ?

  1. Syarikat - Pengarah, setiausaha syarikat, mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa

  2. Perbadanan - Mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa

  3. Firma - Rakan kongsi, pengurus atau mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa